یکی از آثار مهم خواندن سوره توحید ( سوره قل هوالله احد) بر طرف شدن حوادث و نجات از گرفتاری ها است.