درباره

نام: محمد حسین

نام خانوادگی: آقاجانی معمار

متولد: بیست و دوم مهرماه هزارو سیصد وشصت و یک(1982.10.14)

ساکن: تهران ، خیابان ری

توضیحات: مثل همه متولدین مهر ماه قانونمند هستم

قاعده و قانون هایی برای خودم وضع میکنم و دوست دارم که طبق اونا پیش برم

اول از همه عاشق خدا هستم و بعد خانواده ام ، همسر و دو فرزندم علی و زهرا و بعد پدر و مادر

و خواهرهای عزیزم

سفر رو خیلی دوست دارم

البته نه اون سفری که از جایی به جای دیگه نقل مکان میکنیم

منظورم تغییر هستش. تغییر روحیات و خلقیات بد

تغییر عادات بد زندگی

سفر از تاریکی به روشنایی

در کل تزکیه نفس